Buy
Sell
Share Name Share Symbol Market Type Share ISIN Share Description
Newcap Holding A/s LSE:0N1I London Ordinary Share DK0010212570 NEWCAP HOLDING ORD SHS
  Price Change % Change Share Price Bid Price Offer Price High Price Low Price Open Price Shares Traded Last Trade
  0.00 0.0% 1.50 0.00 00:00:00
Industry Sector Turnover (m) Profit (m) EPS - Basic PE Ratio Market Cap (m)
- - - - 0

Indkaldelse Til Ordinær Generalforsamling 2022 I Newcap Holding A/S

01/04/2022 9:30am

UK Regulatory (RNS & others)


Newcap Holding A/s (LSE:0N1I)
Historical Stock Chart


From Dec 2021 to Dec 2022

Click Here for more Newcap Holding A/s Charts.
 
TIDMNEWCAP 
 

Selskabsmeddelelse nr. 2 / 2022

1. april 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022 i NewCap Holding A/S

Den ordinære generalforsamling i NewCap Holding A/S afholdes torsdag den 28. april 2022, kl. 10:00 på adressen Oslo Plads 2, 2100 København Ø.

Generalforsamlingen afholdes som en fysisk generalforsamling. Aktionærerne har mulighed for at følge -- men ikke deltage i - generalforsamlingen via livestreaming. Aktionærer der ønsker at følge generalforsamlingen via livestream opfordres til at stemme forud for generalforsamlingen - enten ved brevstemme eller ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller en tredjemand. Brevstemmer skal være modtaget senest onsdag den 27. april 2022, kl. 12:00, idet det bemærkes at en brevstemme, som er modtaget af selskabet, ikke kan tilbagekaldes. Fristen for at afgive fuldmagter til selskabets bestyrelse eller en tredjemand udløber mandag den 25. april 2022 kl. 23:59.

Nedenfor følger agenda samt fuldstændige forslag.

Dagsorden:

  1.  Præsentation af dirigent 
  2.  Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 
  3.  Meddelelse af decharge til selskabets ledelse 
  4.  Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab 
  5.  Fremlæggelse af og vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport 
  6.  Forslag fra bestyrelsen 

6.a Forslag om redaktionelle ændringer af selskabets vedtægter

  7.  Valg af bestyrelse 
  8.  Valg af revisor 
  9.  Eventuelt 

De fuldstændige forslag følger nedenfor. Bestyrelsen har ikke inden fristen den 17. marts 2022

modtaget ønsker om optagelse af bestemte emner på dagsordenen fra nogen aktionær jf.

selskabslovens -- 90, stk. 2 og vedtægternes pkt. 10.6.

Fuldstændige forslag

  2.    Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2021 godkendes.

  3.    Meddelelse af decharge til selskabets ledelse 

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

  4.    Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab 

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat overføres til næste år.

  5.    Fremlæggelse af og vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport 

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender selskabets vederlagsrapport for 2021.

  6.    Forslag fra bestyrelsen 

6a. Forslag om redaktionelle ændringer af selskabets vedtægter

Bestyrelsen foreslår, at der foretages følgende redaktionelle ændringer i selskabets vedtægter:

I vedtægternes -- 12.1 ændres de nuværende henvisninger til --14.3 til --13.3.

I vedtægternes -- 13.2 ændres de nuværende henvisninger til hhv. --14.4 og --14.3 til --13.4 og -- 13.3.

I vedtægternes -- 16.5 ændres den nuværende henvisning til -- 17.4 til -- 16.4.

Da ændringerne er af redaktionel karakter, er den fulde ordlyd ikke gengivet direkte i denne indkaldelse, idet der henvises til bilag 2, der indeholder forslag til ændrede vedtægter.

  7.    Valg af bestyrelse 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Mogens de Linde, Peter Reedtz, Michael Vinther

og Peter Steen Christensen.

En nærmere beskrivelse af bestyrelseskandidaterne er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk.

  8.    Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

***

Forslag under dagsordenens pkt. 2, 3, 4, 5, 7 og 8 kan vedtages med simpel majoritet, jf. vedtægternes -- 14.1 og selskabslovens -- 105. Forslag under dagsordenens pkt. 6.a kan vedtages med kvalificeret majoritet med mindst 2/3 dele såvel af de afgivne stemmer som af den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes -- 14.2 og selskabslovens -- 106, stk. 1.

Dagsordenen, indkaldelsen, de fuldstændige forslag, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og selskabets årsrapport i komplet og uforkortet tekst vil senest 3 uger før generalforsamlingen være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk. Ovennævnte materiale tilsendes tillige skriftligt til de i selskabets aktiebog noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.

Spørgsmål:

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling eller om de øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen, samt om selskabets forhold til koncernens selskaber. Spørgsmål kan sendes pr. post til selskabets adresse, Oslo Plads 2, 2100 København Ø, eller på e-mailadressen: https://www.globenewswire.com/Tracker?data=DdU3He180_wXK1XFTRWHqjTI0sCxHlBxEvENNhJdG5bykp_P4UbMk680ozshhLYly8_m9UkmbEr0vuvCGmnlWB7tc5aqn5h1eEepTTQIEHKTgfw8h5mOs-ZvCD47wHfz8PM9JJdC8eAf3YORAVs-ww== peter.steen.christensen@newcap.dk. I overensstemmelse med selskabets vedtægter er fristen for modtagelse af skriftlige spørgsmål onsdag den 20. april 2022.

Kapitalforhold:

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 6.299.855,10 fordelt på aktier à DKK 0,05, der er registreret i VP Securities A/S, svarende til 125.997.102 stk. aktier à DKK 0,05. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,05 én stemme. I henhold til vedtægternes -- 13 fastsættes aktionærernes ret til at møde samt til at stemme på selskabets generalforsamling eller afgive brevstemme, jf. vedtægternes -- 13.3, i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen, som defineret i vedtægternes -- 13.3. Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen og generalforsamlingsdatoen, påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er torsdag den 21. april 2022 kl. 23:59. På registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i aktiebogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om aktieerhvervelser, der endnu ikke er indført i aktiebogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt:

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Aktionærer, der ønsker at følge generalforsamlingen via livestream skal også anmode om adgangskort, idet det bemærkes at sådanne aktionærer ikke kan udøve deres aktionærrettigheder via livestream, hvorfor disse opfordres til at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand. Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil mandag den 25. april 2022 kl. 23:59 rekvireres via aktionærportalen på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk eller ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, enten på fax +45 45 46 09 98 eller via e-mail på GF@computershare.dk https://www.globenewswire.com/Tracker?data=tPzWgHXADvD8rfAIxzC8C3z5mN00sdqwmLxEVlntRz8PSs3HWzJwT0qDpWU0Fac6BNUmzl2nZq4jnnPT2gxD8NO9SFtEELQlNJyol-QLPUs= (tilmeldingsblanket kan findes på www.newcap.dk). Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærernes eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærerne kan -- i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen -- vælge at afgive brevstemme. Fristen for at afgive brevstemme udløber onsdag den 27. april 2022, kl. 12:00. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Aktionærer der ønsker at stemme per brev, kan gøre dette via aktionærportalen på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk, eller ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, enten på fax +45 45 46 09 98 eller via e-mail på GF@computershare.dk https://www.globenewswire.com/Tracker?data=tPzWgHXADvD8rfAIxzC8C3z5mN00sdqwmLxEVlntRz-irJ62kNgkgCfEIzoUw6btFDoySJD2V1joeu09Z5LRaIArjQxC82_lWOr7faLQXdc= (brevstemmeblanket kan findes på www.newcap.dk).

For at sikre identifikation skal alle fysiske brevstemmer indeholde oplysninger om VP kontonummer eller navn og adresse på depotejeren. Derudover stilles der ingen formkrav ved stemmeafgivelse per brev.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt (fuldmagtsblanket kan findes på www.newcap.dk).

Fuldmagt til bestyrelsen kan afgives via aktionærportalen på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk eller ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, enten på fax +45 45 46 09 98 eller via e-mail på GF@computershare.dk https://www.globenewswire.com/Tracker?data=tPzWgHXADvD8rfAIxzC8C3z5mN00sdqwmLxEVlntRz8MDBUFGmIiIbwMeMLRYg3-KU96KV9b3vOn8eVZQddm0eu2-gdVt97EF7OWC3EOWT0= , ved brug af fuldmagtsblanketten på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk.

Fristen for at afgive fuldmagt til selskabets bestyrelse udløber mandag den 25. april 2022 kl. 23:59.

NewCap Holding A/S

Bestyrelsen

For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør Peter https://www.globenewswire.com/Tracker?data=wf2tXssklsvHtK6fLaxkzjchJG5028vbSwYhH5KQA0fdzj9mNCNMsNJTN-b17hkVK6b6pS3zFdIWmt6zhqBrvx9z4IYUQWi2jlgvL6hElLml1pxsOp_6Gegc0E--HpiKPbHVFJcP6RoU9Gw2BJIrDw== Steen Christensen

Telefon: +45 23705885

E-mail: info@newcap.dk https://www.globenewswire.com/Tracker?data=l9mzgcydB_Spo8Bu2Ex7lJg17LUua7DJ9eJEys2LzXY_n7qtHXKd0yh-ooaTdZAjfggvSbtN1fyydZQV_Pz7wg==

Bilag:

Bilag 1: Vederlagsrapport 2021

Bilag 2: Udkast til nye vedtægter for NewCap Holding A/S

Bilag 3: Ledelseshverv for bestyrelseskandidater

Vedhæftede filer

  -- Selskabsmeddelelse 02 2022 
   https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/79ffc1f5-6954-4e95-af21-d5ec2af60c46 
 
 
  -- Tilmeldingsblanket 
   https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/e8fbc567-dfe3-4b23-9724-9f8f1e211530 
 
 
  -- Fuldmagts- og brevstemmeblanket 
   https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/da39b51f-07d6-4de0-8af8-a36d1a773f68 
 
 
  -- Bilag 1 - Vederlagsrapport 2021 
   https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/c1816af6-3460-41b7-ac88-29dbbe47c1e4 
 
 
  -- Bilag 2 - Udkast til nye vedtægter for NewCap Holding AS 
   https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/849650f5-9918-49db-a0c7-0c30a2f201ca 
 
 
  -- Bilag 3 - Ledelseshverv 
   https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/4d630f49-d8d3-458c-9434-02481fd16750 
 
 
 

(END) Dow Jones Newswires

April 01, 2022 04:30 ET (08:30 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.

1 Year Newcap Holding A/s Chart

1 Year Newcap Holding A/s Chart

1 Month Newcap Holding A/s Chart

1 Month Newcap Holding A/s Chart
Your Recent History
LSE
0N1I
Newcap Hol..
Register now to watch these stocks streaming on the ADVFN Monitor.

Monitor lets you view up to 110 of your favourite stocks at once and is completely free to use.

Log in to ADVFN
Register Now

By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions

P: V:gb D:20221206 22:11:23