[ADVERT]
Share Name Share Symbol Market Type Share ISIN Share Description
Newcap Holding A/s LSE:0N1I London Ordinary Share DK0010212570 NEWCAP HOLDING ORD SHS
  Price Change % Change Share Price Bid Price Offer Price High Price Low Price Open Price Shares Traded Last Trade
  0.00 0.0% 1.50 0.00 00:00:00
Industry Sector Turnover (m) Profit (m) EPS - Basic PE Ratio Market Cap (m)
- - - - 0

Indkaldelse Og Fuldstændig Dagsorden Til Ordinær Generalforsamling I Newcap Holding A/S Torsdag Den 22. April 2021, Kl. 10:...

30/03/2021 2:59pm

UK Regulatory (RNS & others)


 
TIDMNEWCAP 
 
 
  Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2021 
 
  30. marts 2021 
 
  Indkaldelse og fuldstændig dagsorden til ordinær 
generalforsamling i NewCap Holding A/S torsdag den 22. april 2021, kl. 
10:00 på adressen Oslo Plads 2, 2100 København Ø. 
 
  Den danske regerings anbefalinger og regler i forbindelse med 
COVID-19-pandemien, vil naturligvis kunne have konsekvenser for 
selskabets kommende ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen 
afholdes i nøje overensstemmelse med den danske regerings 
anbefalinger og regler, som de måtte være gældende til 
enhver tid, og selskabet vil tage alle nødvendige skridt for at 
sikre sundhed og sikkerhed for alle involverede parter. 
 
  For at minimere risikoen for smitte med Coronavirus opfordrer selskabet 
aktionærerne til ikke at møde op personligt til 
generalforsamlingen. Aktionærer opfordres i stedet til at afgive 
stemmer ved enten brevstemme eller fuldmagt eller til at deltage 
digitalt. Alle aktionærer, der tilmelder sig generalforsamlingen 
vil modtage en digital invitation, hvorefter de kan deltage digitalt i 
generalforsamlingen. 
 
  Dagsorden: 
 
 
  1. Præsentation af dirigent 
 
  2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 
 
     -- Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2020 
       godkendes 
 
  3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse 
 
     -- Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse 
       og direktion 
 
  4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab 
 
     -- Bestyrelsen foreslår, at årets resultat overføres 
       til næste år. 
 
  5. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om selskabets 
   vederlagsrapport 
 
  6. Forslag fra bestyrelsen 
 
     1. Forslag om ændring af selskabets vedtægter ved 
       tilføjelse af en ny -- 10A Elektronisk generalforsamling om 
       bestyrelsens bemyndigelse til at beslutte afholdelse af 
       fuldstændig elektronisk generalforsamling. 
 
     2. Forslag om kapitalnedsættelse og ændring af 
       stykstørrelsen 
 
 
  Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes til 
kurs pari til henlæggelse til en særlig reserve, der 
gennemføres ved en nedsættelse af samtlige aktiers nominelle 
stykstørrelse 
 
 
  1. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært 
   udbytte- 
 
  2. Valg af bestyrelse 
 
 
  -- Bestyrelsen foreslår genvalg af Mogens de Linde, Peter Reedtz, 
   Michael Vinther og Peter Steen Christensen. 
 
 
 
  En nærmere beskrivelse af bestyrelseskandidaterne er 
tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk. 
 
 
 
 
  1. Valg af revisor 
 
     -- Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt 
       Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets 
       indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af 
       tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en 
       tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse 
       revisorer eller revisionsfirmaer. 
 
  2. Eventuelt 
 
 
  Fuldstændige forslag 
 
  Ad pkt. 6.a    Forslag om ændring af selskabets vedtægter 
ved tilføjelse af en ny -- 10A Elektronisk generalforsamling om 
bestyrelsens bemyndigelse til at beslutte afholdelse af fuldstændig 
elektronisk generalforsamling 
 
  Bestyrelsen foreslår, at der i vedtægterne tilføjes en ny 
-- 10A Elektronisk generalforsamling med følgende ordlyd: 
 
  "Bestyrelsen kan, når den anser det for hensigtsmæssigt, og 
generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, bestemme, at 
generalforsamlingen udelukkende skal foregå elektronisk 
(fuldstændig elektronisk generalforsamling). Bestyrelsen kan 
herudover under samme forudsætninger tilbyde aktionærerne at 
deltage elektronisk på generalforsamlinger, der i øvrigt 
gennemføres ved fysisk fremmøde (delvis elektronisk 
generalforsamling). Aktionærerne kan derved elektronisk deltage i, 
ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. 
 
  Specifikke oplysninger vedrørende tilmelding og procedurer for 
deltagelse vil til sin tid kunne findes på selskabets hjemmeside og 
i indkaldelsen til de pågældende generalforsamlinger, ligesom 
de i selskabets ejerbog noterede aktionærer vil modtage skriftlig 
meddelelse herom." 
 
  Ad pkt. 6.b    Forslag om kapitalnedsættelse og ændring af 
stykstørrelsen 
 
 
 
  Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes til 
kurs pari til henlæggelse til en særlig reserve, der 
gennemføres ved en nedsættelse af samtlige aktiers nominelle 
stykstørrelse. 
 
  Der er fremsat forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af selskabets 
aktiekapital fra nominelt DKK 62.998.551 med nominelt DKK 56.698.695,90 
til nominelt DKK 6.299.855,10 til kurs pari til henlæggelse til 
en særlig reserve som følger. 
 
  Nedsættelsen gennemføres således, at samtlige aktier 
reduceres forholdsmæssigt. Der gennemføres således i 
forbindelse med den endelige gennemførelse af 
kapitalnedsættelsen en nedsættelse af samtlige aktiers 
nominelle stykstørrelse fra DKK 0,50 til DKK 0,05. 
 
  Da kapitalnedsættelsen sker til henlæggelse til en særlig 
reserve, vil selskabets kreditorer blive opfordret til inden for en 
frist på 4 uger at anmelde deres krav til selskabet. Opfordring 
hertil vil blive offentliggjort i Erhvervsstyrelsens it-system. Den 
særlige reserve skal være frie reserver. 
 
  Vedtagelsen af forslaget vil betyde, at alle henvisninger i 
vedtægterne til aktiernes nominelle værdi på DKK 0,50 
ændres til en henvisning til aktiernes nominelle værdi på 
DKK 0,05 samt en forholdsmæssig beløbsmæssig reduktion af 
bemyndigelserne i vedtægterne. Det er således foreslået 
at ændre følgende bestemmelser i vedtægterne: ---- 3, 8 
(udgår da bemyndigelser er udløbet), 9 og 14. 
 
  Ad pkt. 6.c    Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udlodde 
ekstraordinært udbytte. 
 
  Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen gives bemyndigelse til at 
udlodde ekstraordinært udbytte, jf. selskabslovens -- 182, stk. 2. 
 
  Bestyrelsen forventer, at Selskabet også fremadrettet vil få 
midler og frie reserver til udlodning efterhånden som der betales 
på earn-out fra Selskabets salg af sine aktiver. 
 
  Udlodning af udbytte skal altid ske med respekt for selskabslovens 
regler. 
 
  Forslag under dagsordenens pkt. 2, 3, 4, 5, 7, 6 c og 8 kan vedtages med 
simpel majoritet, mens forslaget under pkt. 6.a og 6.b kræver 
vedtagelse med kvalificeret flertal, jf. vedtægternes -- 15.2 og 
selskabslovens -- 106. 
 
  Dagsordenen, indkaldelsen, de fuldstændige forslag, oplysninger om 
det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for 
indkaldelsen og selskabets årsrapport i komplet og uforkortet tekst 
vil senest 3 uger før generalforsamlingen være 
tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk. 
Ovennævnte materiale tilsendes tillige skriftligt til de i 
selskabets aktiebog noteret aktionær, der har fremsat begæring 
herom. 
 
  Spørgsmål: 
 
  Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige 
spørgsmål til selskabets ledelse om alle forhold, som er af 
betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling 
eller om de øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning 
på generalforsamlingen, samt om selskabets forhold til koncernens 
selskaber. Spørgsmål kan sendes til selskabets adresse, Oslo 
Plads 2, 2100 København Ø, eller på e-mailadressen: 
peter.steen.christensen@newcap.dk 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gMKXxoQYCMBQ2vh3CkLAE-lRfBdLhB365jP1RdhPqvDkkUo8EUOj9CENMzSMUZRVH_GGYga8QD99rclfwMEGrWq4FzHUHT4ET1LIHKXVR9FEJXlFSxZR2ZUdTNypjtiV8u1D_S85uUIGU6bMjkzB-g== 
. I overensstemmelse med selskabets vedtægter er fristen for 
modtagelse af skriftlige spørgsmål onsdag den 14. april 2021. 
 
  Kapitalforhold: 
 
  Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 62.998.551 fordelt 
på aktier á DKK 0,50, der er registreret i VP Securities A/S, 
svarende til 125.997.102 stk. aktier á DKK 0,50. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. 
 
  På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,50 
én stemme. I henhold til vedtægternes -- 14 fastsættes 
aktionærernes ret til at møde samt til at stemme på 
selskabets generalforsamling eller afgive brevstemme, jf. 
vedtægternes -- 14.4, i forhold til de aktier, aktionærerne 
besidder på registreringsdatoen, som defineret i vedtægternes 
-- 14.3. Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i 
perioden mellem registreringsdatoen og generalforsamlingsdatoen, 
påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller 
brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen. 
 
  Registreringsdatoen er torsdag den 15. april 2021 kl. 23:59. På 
registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets 
aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen 
sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i aktiebogen 
samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om 
aktieerhvervelser, der endnu ikke er indført i aktiebogen, men som 
er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen. 
 
  Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt: 
 
  Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal 
have et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. 
Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil mandag den 19. april 2021 
kl. 23:59 rekvireres via aktionærportalen på selskabets 
hjemmeside, 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ymIUn915CChf72iE2dTSUD-xRNl8oxUZhCi-zNoZHg-f9NzC4ePudR5GZLa2YnESfU4k4MZx9LIxlDkD2OUGmg== 
www.newcap.dk eller ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S, 
Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, enten på fax +45 45 
46 09 98 eller via e-mail på GF@computershare.dk 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=lyHCiol0a_3STbBIN8bGPTtvsrucX_v00G16Ra7rZFfJTt6qkrCd2wF0BDHWzRLuIAl1ljZH_Y0llesIrTZZUNDTbe2jDCIR2s1Yq0M4iJQ= 
(tilmeldingsblanket kan findes på www.newcap.dk). Efter dette 
tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærernes 
eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og 
inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen. 
 
  Aktionærerne kan -- i stedet for at afgive deres stemme på 
selve generalforsamlingen -- vælge at afgive brevstemme. Fristen 
for at afgive brevstemme udløber onsdag den 21. april 2021, kl. 
12:00. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke 
tilbagekaldes. 
 
  Aktionærer der ønsker at stemme per brev, kan gøre dette 
via aktionærportalen på selskabets hjemmeside, 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ymIUn915CChf72iE2dTSUPyjHsjnpBuzWrqfLNWjwuM1icpDkOfCMfei9yS1QNLhlrN6G0lZ--HWBca74heWig== 
www.newcap.dk, eller ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S, 
Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, enten på fax +45 45 
46 09 98 eller via e-mail på GF@computershare.dk 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=lyHCiol0a_3STbBIN8bGPTtvsrucX_v00G16Ra7rZFfI1D1k0rnUyWJFBP-VjvTtDUmAPo6p-qyvvWVxnqn8V5Hq4gRrYTLa1DgkmErGS2Q= 
(brevstemmeblanket kan findes på www.newcap.dk). 
 
  For at sikre identifikation skal alle fysiske brevstemmer indeholde 
oplysninger om VP kontonummer eller navn og adresse på depotejeren. 
Derudover stilles der ingen formkrav ved stemmeafgivelse per brev. 
 
  Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved 
fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt 
(fuldmagtsblanket kan findes på 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ymIUn915CChf72iE2dTSUNXBbkgaG_zgFgCgkjfjcj0Qds-X65lThFOKWdPrfcKPgkihALtaqonQ25inE0remQ== 
www.newcap.dk). 
 
  Fuldmagt til bestyrelsen kan afgives via aktionærportalen på 
selskabets hjemmeside, 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ymIUn915CChf72iE2dTSUDd5nOLoeTbVY6k9QQYskQkCmnBUNA_Z5PPG1qQdmCk0yGGif7m3ckoWsJNG8lxCHg== 
www.newcap.dk eller ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S, 
Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, enten på fax +45 45 
46 09 98 eller via e-mail på GF@computershare.dk 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=lyHCiol0a_3STbBIN8bGPTtvsrucX_v00G16Ra7rZFfehImuDPl_AL5hFr4yf8Kc6RrpFTdNXWXSh-kLIGtlHYzL-v40DFoIXr_-miD_9G8= 
, ved brug af fuldmagtsblanketten på selskabets hjemmeside, 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ymIUn915CChf72iE2dTSULM-eX2102FI-WBZrb3hQdq0IAAIKfUQJb6mu7eL0x9AR3IUR8KNCqGWzlTpaQFFfg== 
www.newcap.dk. 
 
  Fristen for at afgive fuldmagt til selskabets bestyrelse udløber 
mandag den 19. april 2021 kl. 23:59. 
 
  NewCap Holding A/S 
 
  Bestyrelsen 
 
  For yderligere information kontakt venligst: 
 
  Administrerende direktør Peter 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=0T7H-9MbdUj1M_biR4PYa_xz0LzdMZ-Z9JYcXcp54JGx8rvTPMnNOg-UWVhU3-nUM3MGYrU_9EhiOBqs9sT8CqIze6AzSLG0L2qN0h3g6XdEjzQI90iFtbGWsGFtTIozZT09iw2Z_lQKQXgl2-rALA== 
Steen Christensen 
 
  Telefon: +45 23 70 58 85 
 
  E-mail: info@newcap.dk 
 
  Vedhæftede filer 
 
 
  -- Selskabsmeddelelse 5 
   https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/1c95d6e9-0c2a-4057-b3f6-e911f21e8ee9 
 
 
  -- Tilmeldingsblanket 
   https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/99176e14-1237-496a-8124-153b9d184c11 
 
 
  -- Fuldmagts- brevstemmeblanket 
   https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/e8091a69-bccf-4721-b8c3-107433bca9ae 
 
 
  -- Bilag 1 - Vederlagsrapport 2020 
   https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/d4fb60ae-78f5-490f-8c44-195e511d1d68 
 
 
  -- Bilag 2 - Forslag til vedtægter 
   https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/262f1322-afc3-45ce-8ce0-6e5e59b7f178 
 
 
  -- Bilag 3 - Ledelseshverv 
   https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/ee66173f-255b-4aa4-a294-191a8b0e3520 
 
 
 
 
 
 
 

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2021 09:59 ET (13:59 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.

1 Year Newcap Holding A/s Chart

1 Year Newcap Holding A/s Chart

1 Month Newcap Holding A/s Chart

1 Month Newcap Holding A/s Chart
ADVFN Advertorial
Your Recent History
LSE
0N1I
Newcap Hol..
Register now to watch these stocks streaming on the ADVFN Monitor.

Monitor lets you view up to 110 of your favourite stocks at once and is completely free to use.

By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions

P: V:gb D:20220127 06:35:15