[ADVERT]
Share Name Share Symbol Market Type Share ISIN Share Description
Qpr Software Plc LSE:0OA2 London Ordinary Share FI0009008668 QPR SOFTWARE ORD SHS
  Price Change % Change Share Price Bid Price Offer Price High Price Low Price Open Price Shares Traded Last Trade
  0.00 0.0% 1.955 1.86 2.05 0.00 01:00:00
Industry Sector Turnover (m) Profit (m) EPS - Basic PE Ratio Market Cap (m)
- - - - 0

QPR SOFTWARE PLC Kutsu Qpr Software Oyj:n Varsinaiseen Yhtiökokoukseen; Hallituksen Ehdotukset

04/03/2021 1:00pm

UK Regulatory (RNS & others)


 
TIDMQPR1V 
 
 
  PÖRSSITIEDOTE 4.3.2021 KLO 15.00 
 
 
 
  Kutsu QPR Software Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 
 
  QPR Software Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen 
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2021 kello 
13.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa 
Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat voivat 
osallistua kokoukseen vain asiamiehen välityksellä sekä 
esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon 
tämän kutsun ja muun ohjeistuksen mukaisesti. 
 
  Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta 
kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän 
väliaikaisen lainsäädännön nojalla. 
Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen 
yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien 
henkilökohtaista läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä 
on välttämätöntä, jotta osakkeenomistajien, 
yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja 
turvallisuus voidaan varmistaa ja kokous järjestää 
ennakoivalla, osakkeenomistajille yhdenmukaisella tavalla varmistaen 
samalla voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten 
noudattaminen. Tämän vuoksi osakkeenomistajat voivat 
osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain 
asiamiehen välityksellä sekä esittämällä 
vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Tarkemmat ohjeet 
löytyvät tämän kutsun C-osasta Ohjeita 
yhtiökokoukseen osallistuville. 
 
  Yhtiön johto ja tilintarkastaja eivät ole paikan 
päällä, hallituksen ja johdon puheenvuoroja ei 
pidetä kokouksessa eikä siihen järjestetä 
videoyhteyttä. 
 
 
 
  A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
  1. Kokouksen avaaminen 
 
  2. Kokouksen järjestäytyminen 
 
  Puheenjohtajana toimii Kalle Kyläkallio. Mikäli Kalle 
Kyläkalliolla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta 
toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi 
parhaaksi katsomansa toisen henkilön. 
 
  3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan 
valitseminen 
 
  Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskijana toimii 
Teemu Lehto. Mikäli Teemu Lehdolla ei painavasta syystä 
johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja 
ääntenlaskijana, hallitus nimeää 
pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi 
parhaaksi katsomansa toisen henkilön. 
 
  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 
 
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon 
vahvistaminen 
 
  Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne 
osakkeenomistajat, jotka ovat osallistuneet kokoukseen asiamiehen 
välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6, 6 a 
ja 7 --:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. 
Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien 
tietojen perusteella. 
 
  6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja 
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 
 
  Yhtiön 4.3.2021 julkistama vuosikertomus, joka 
sisältää yhtiön tilinpäätöksen, 
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on 
nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa 
www.qpr.fi. 
 
  7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 
 
  8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen 
 
  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 
päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen 
perusteella ei jaeta osinkoa. 
 
  9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen 
jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020. 
 
  10. Palkitsemisraportin käsittely 
 
  Yhtiön palkitsemisraportti vuodelta 2020 on tämän kutsun 
liitteenä ja nähtävissä yhtiön internetsivuilla 
osoitteessa www.qpr.fi. Päätös palkitsemisraportista on 
neuvoa-antava. 
 
  11. Hallituksen jäsenten palkkiot ja tilitarkastajien palkkiot ja 
kulujen korvausperiaatteet 
 
  Yhtiön merkittävät osakkeenomistajat valmistelevat 
ehdotuksen QPR Software Oyj:n hallituksen kokoonpanosta sekä 
ehdotuksen hallituksen ja tilintarkastajien palkkioksi vuosittain 
yhtiökokoukselle. Yhteydenpidosta merkittäviin 
osakkeenomistajiin vastaa hallituksen puheenjohtaja, joka kutsuu 
valmisteluun vuosittain yhtiön vähintään kolme 
suurinta osakkeenomistajaa. 
 
  Yhtiön nimeämä riippumaton asiamies ehdottaa yhtiön 
merkittävien osakkeenomistajien suosituksesta, että 
yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten palkkioiksi 
ehdotetaan seuraavaa: puheenjohtajalle 3 090 euroa kuukaudessa ja muille 
hallituksen jäsenille 1 545 euroa kuukaudessa. Tilintarkastajalle 
ehdotetaan maksettavaksi palkkio kulloinkin esitetyn kohtuullisen laskun 
mukaisesti. 
 
  12. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta 
 
  Yhtiön tietoon on saatettu, että osakkeenomistajat, jotka 
edustavat 54 % yhtiön osake- ja 
äänimäärästä, tulevat ehdottamaan 
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten 
lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) ja että 
hallituksen jäseniksi valitaan Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Antti 
Koskela ja Jukka Tapaninen. 
 
  Yhtiön nimeämä riippumaton asiamies ehdottaa yhtiön 
merkittävien osakkeenomistajien suosituksesta, että 
hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä (4) ja 
että hallituksen jäseniksi valitaan Pertti Ervi, Matti 
Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen. Jäseniksi 
ehdotettavien henkilöiden esittelyt ovat tämän 
kokouskutsun liitteenä. 
 
  13. Tilintarkastajan valinta 
 
  Yhtiön nimeämä riippumaton asiamies ehdottaa, että 
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen yhtiön 
tilintarkastajaksi tilikaudelle 2021. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy 
Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena 
tilintarkastajana toimisi KHT Miika Karkulahti. 
 
  14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien 
osakkeiden luovuttamisesta 
 
  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen 
päättämään harkintansa mukaan yhtiön 
hallussa olevien omien osakkeiden, yhteensä 457 009 kappaletta, 
luovuttamisesta (osakeanti). Hallitus ehdottaa, että hallitus voi 
valtuutuksen perusteella päättää osakeannista 
suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. 
Hallitus ehdottaa, että valtuutusta voitaisiin 
käyttää muun muassa Yhtiön pääomarakenteen 
kehittämiseksi, henkilöstön kannustusjärjestelmien 
toteuttamiseksi tai muusta yhtiön kannalta painavasta 
taloudellisesta syystä. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on 
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 
 
  B. ASIAKIRJAT 
 
  Hallituksen ehdotukset julkistetaan tässä 
pörssitiedotteessa. 
 
 
 
  Tilinpäätösasiakirjat ovat 4.3.2021 alkaen 
osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön 
internetsivuilla osoitteessa www.qpr.fi. Hallituksen ehdotuksista ja 
tilinpäätösasiakirjoista lähetetään 
pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajalle. 
 
 
 
  C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE 
 
  Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen 
yhtiökokous järjestetään siten, että vain 
osakkeenomistajan asiamies voi saapua henkilökohtaisesti 
kokouspaikalle. Tämä on välttämätöntä 
erityisesti osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden 
sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä 
voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattamiseksi. 
Tämän vuoksi pyydetään, että osakkeenomistaja 
nimeäisi asiamiehekseen yhtiön nimeämän 
riippumattoman asiamiehen ja että antaisi hänelle 
äänestysohjeet. Yhtiön osakkeenomistajat voivat 
osallistua kokoukseen vain asiamiehen välityksellä sekä 
esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. 
 
  Osallistuminen ja ilmoittautuminen 
 
  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 
merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n 
pitämään yhtiön osakasluetteloon 15.3.2021. 
Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain asiamiehen 
välityksellä jäljempänä kuvatulla tavalla. 
 
  Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee 
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 
15.3.2021 kello 16.00 kirjallisesti osoitteeseen QPR Software Oyj, 
Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, puhelimitse numeroon 050 4361 658 tai 
sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautumiset@qpr.com 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=v6fsdwCKrkyXnkyG1vWUT9X57jV_62r42FGb3NYl320Xi_WX_EDVE5aSlaW9JdHBbO2-Q3rhFp4pi2EaxU_3mJfCIPBKY3IvWeSgXX59ipE= 
. 
 
  Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen 
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat 
pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen 
ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
  Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 
 
  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja 
käyttää siellä oikeuksiaan vain asiamiehen 
välityksellä. Osakkeenomistajia pyydetään 
Covid-19-pandemian aiheuttamista rajoituksista johtuen 
käyttämään yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua 
ja valtuuttamaan yhtiön nimeämä riippumaton asiamies tai 
hänen määräämänsä edustamaan 
osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän 
äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien 
äänestysohjeiden mukaisesti. 
 
  Yhtiön nimeämä riippumaton asiamies on asianajaja, 
varatuomari Heikki Uotila. Hänen yhteystietonsa ovat: 
Asianajotoimisto Susiluoto Oy, Uudenmaankatu 16 A, 00120 Helsinki, 
puhelimitse numeroon 0400 429 786 tai sähköpostitse 
osoitteeseen heikki.uotila@susiluoto.com 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=pWOrsEn909jlaiBbDD5y_M_QX06CcTVVQdjIxY6foTMabbMDJCHBhhumF9KUBAuYQ1iKQ0IFD6yeij_8qIyxPKTHaJfLDt2QvM7T9vT10zQCN-9Yka9v2p8YmBrZxNQF 
. 
 
  Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty 
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava 
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli 
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen 
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri 
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen 
yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies 
edustaa osakkeenomistajaa. 
 
  Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla 
yhtiön internetsivuilla www.qpr.fi viimeistään 9.3.2021, 
kun määräaika äänestykseen otettavien 
vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Mahdolliset 
valtakirjat ja äänestysohjeet pyydetään toimittamaan 
23.3.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=v6fsdwCKrkyXnkyG1vWUT9X57jV_62r42FGb3NYl321fjCNN5VWwJd5o2VHRmImzmO1IMUh8pS-WnSOrnmuzMNYJV7Oka03yLXcpeHdtcGc= 
ilmoittautumiset@qpr.com tai alkuperäisinä osoitteeseen QPR 
Software Oyj, Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki. 
 
  Asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun valtakirjan 
toimittaminen yhtiölle ennen ilmoittautumisajan 15.3.2021 klo 16.00 
päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi 
yhtiökokoukseen. 
 
  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 
 
  Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua 
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella 
hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland 
Oy:n pitämään osakasluetteloon 15.3.2021. Osallistuminen 
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on 
näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear 
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 
viimeistään 22.3.2021 klo 10.00 mennessä. 
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä 
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa 
yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen 
tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua 
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan 
äänimäärään. 
 
  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan 
pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan 
tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä 
rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja 
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan 
tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn 
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen 
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti 
yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä 
mainittuun ajankohtaan 22.3.2021 klo 10.00 mennessä ja huolehtimaan 
asiamiehen valtuuttamisesta ja äänestysohjeiden antamisesta 
hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta. 
 
  Lisätietoa yhtiökokouksesta on saatavilla yhtiön 
internetsivuilla osoitteessa www.qpr.fi. 
 
  Muut ohjeet/tiedot 
 
  Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa 
yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä 
äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen 
asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset 
vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla 
osoitteeseen ilmoittautumiset@qpr.com 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=v6fsdwCKrkyXnkyG1vWUT9X57jV_62r42FGb3NYl321X5YvSetjZEvnrduOFOq3LkH_NxeRATz8bKWsuE39k_8TGD30MEFglriPtpdCxuVs= 
viimeistään 9.3.2021 klo 16.00. Vastaehdotuksen tekevien 
osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen 
yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus 
otetaan käsiteltäväksi sillä edellytyksellä, 
että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen 
ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen 
täsmäytyspäivänä vähintään yhden 
sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta 
käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen 
puolesta annetut äänet jäävät ottamatta 
huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen 
otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla www.qpr.fi 
viimeistään 15.3.2021. 
 
  Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 
--:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa 
käsiteltävissä asioista 15.3.2021 klo 16.00 asti 
sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautumiset@qpr.com 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=v6fsdwCKrkyXnkyG1vWUT9X57jV_62r42FGb3NYl321C-GF_IBc-gNrkcrOyJ6GZ-WKiyulbu3GpEAN2JDP7j9AyIeumFqtlsP-LpX6uJTLND1EchVNr9sGScG66lkJ9 
. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon 
vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen 
otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön 
internetsivuilla www.qpr.fi viimeistään 18.3.2021. Kysymysten 
ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että 
osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen 
osakeomistuksestaan. 
 
  VUOSIKERTOMUS 
 
  QPR Software Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2020 on ilmestynyt torstaina 
4.3.2021 ja se on saatavissa yhtiön internetsivuilta osoitteessa 
www.qpr.fi. Kopioita vuosikertomuksesta on saatavana myös 
yhtiön Helsingin pääkonttorista osoitteessa 
Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki (puh. 045 325 8285, Tarja Viantie). 
 
 
 
  MUUT TIEDOT 
 
  QPR Software Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 
yhteensä 12 444 863 osaketta ja ääntä. 
 
  Helsingissä 4. päivänä maaliskuuta 2021 
 
  QPR SOFTWARE OYJ 
 
 
 
  Hallitus 
 
  Lisätietoja: 
 
 
 
  Vesa-Pekka Leskinen 
 
  Hallituksen puheenjohtaja 
 
  QPR Software Oyj 
 
  puh. 040 500 9830 
 
 
 
  JAKELU 
 
  NASDAQ OMX Helsinki Oy 
 
  Keskeiset tiedotusvälineet 
 
  https://www.globenewswire.com/Tracker?data=i6wvJ-yE4no4eaL2Uhww1EuZykWBECHM4Qy6avperiigHjnj9-7kZVcj-Q1WQNibwpu7VNlYN1zywsbEQ6qdHA== 
www.qpr.fi 
 
  Tätä pörssitiedotetta eikä sen 
minkäänlaista kopiota saa viedä, lähettää 
tai jakaa Amerikan Yhdysvaltoihin tai sen territorioille tai 
valta-alueille. 
 
  Liitteet 
 
 
  -- : https://www.qpr.com/hubfs/documents/QPR Palkitsemispolitiikka.pdf 
   Palkitsemispolitiikka 
 
  -- Palkitsemisraportti 2020: https://www.qpr.com/hubfs/documents/QPR 
   Palkitsemisraportti 2020.pdf 
 
  -- Hallitusehdokkaat kaudelle 2021-2022: 
   https://www.qpr.com/hubfs/documents/Hallitusehdokkaat kaudelle 
   2021-2022.pdf 
 
  -- Ehdotus valtuutuksesta omien osakkeiden luovuttamiseen: 
   https://www.qpr.com/hubfs/documents/Hallituksen ehdotus omien osakkeiden 
   luovuttamiseksi.pdf 
 
 
 
 
 
 

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2021 08:00 ET (13:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.

1 Year Qpr Software Chart

1 Year Qpr Software Chart

1 Month Qpr Software Chart

1 Month Qpr Software Chart
ADVFN Advertorial
Your Recent History
LSE
0OA2
Qpr Softwa..
Register now to watch these stocks streaming on the ADVFN Monitor.

Monitor lets you view up to 110 of your favourite stocks at once and is completely free to use.

By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions

P: V:gb D:20211027 10:42:01