Buy
Sell
Share Name Share Symbol Market Type Share ISIN Share Description
Newcap Holding A/s LSE:0N1I London Ordinary Share DK0010212570 NEWCAP HOLDING ORD SHS
  Price Change % Change Share Price Bid Price Offer Price High Price Low Price Open Price Shares Traded Last Trade
  0.00 0.0% 1.50 0.00 00:00:00
Industry Sector Turnover (m) Profit (m) EPS - Basic PE Ratio Market Cap (m)
- - - - 0

Newcap Holding A/S -- Periodemeddelelse 1. Kvartal 2022

24/05/2022 11:12am

UK Regulatory (RNS & others)


Newcap Holding A/s (LSE:0N1I)
Historical Stock Chart


From Dec 2021 to Dec 2022

Click Here for more Newcap Holding A/s Charts.
 
TIDMNEWCAP 
 

Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2022

24. maj 2022

Newcap Holding A/S -- Periodemeddelelse 1. kvartal 2022

NewCap Holding A/S skal hermed afgive periodemeddelelse for 1. kvartal 2022.

Koncernen offentliggør ikke finansiel information som en del af periodemeddelelser.

Udviklingen i koncernens aktiviteter

Efter frasalget af koncernens svenske forretningsaktiviteter i 2019 er NewCap koncernens virksomhed primært håndtering af de indgåede earn out aftaler som en andel af de fremtidige indtægter af de afhændede aktiviteter, primært af de afledte indtægter fra kapital under forvaltning.

Fokus i 1. kvartal 2022 har været på håndtering og forberedelse af den anlagte voldgiftssag om udnyttelse af option på førtidig opgørelse og betaling af earn out vedrørende afledte indtægter fra kapital under forvaltning.

Status voldgiftssag om førtidig opgørelse og betaling af earn out

Som senest omtalt i selskabets årsrapport for 2022, offentliggjort ved selskabsmeddelelse nr. 01 / 2022 af 24. marts 2022, har NewCap Holding A/S indledt voldgiftssag mod modpart i earn out aftale om kapitalforvaltningsaktiviteter om en førtidig opgørelse og betaling.

Voldgiftssagen er nu gennemført og retten har oplyst, at der forventes en afgørelse ultimo juni 2022. Udfaldet af voldgiftssagen er fortsat forbundet med usikkerhed. For en nærmere beskrivelse af voldgiftssagen og mulige udfald henvises der til omtalen i årsrapporten pr. 31. december 2021, side 7ff.

Udvikling i tilgodehavende earn out fra salg af virksomheder - Kapitalforvaltning

Såfremt der ikke opnås medhold i den indledte voldgiftssag om førtidig opgørelse og betaling af aftale om earn out, forventes den indgåede aftale at fortsætte uændret.

Den omhandlede aftale om earn out er baseret på en andel af indtægter fra kapitalforvaltning. Markedsværdien af den bagvedliggende kapital under forvaltning, hvoraf der modtages en andel af afledte indtægter udgør pr. 31. marts 2022, ca. SEK 7,8 mia., mod ca. SEK 10,0 mia. pr. 31. december 2021.

Faldet i 1. kvartal skyldes primært en afgang på ca. SEK 2 mia. som omtalt i årsrapporten for 2021 og som følge af, at et af de forsikringsselskaber, på hvis platform at fonde bl.a. udbydes, har besluttet at afvikle samarbejdet. Den øvrige ændring skyldes primært den sædvanlige udvikling samt en ekstraordinær effekt at den globale markedsuro og markedsfald som følge af Ukraine/Rusland krisen.

Der henvises i øvrigt til selskabets årsrapport for 2021, side 7ff og 15, samt note 13 side 51ff. for beskrivelse af earn out aftale, udvikling, usikkerheder og risici m.v.

Påvirkning af Ukraine/Rusland krisen

Udviklingen på de globale finansmarkeder er påvirket af Ukraine/Rusland krisen og har medført både markedsfald og større volatilitet. Denne udvikling påvirker i sagens natur også udviklingen i den kapital under forvaltning som NewCap Holding A/S modtager andel af indtægter fra. Det må forventes, at den fremtidige udvikling i kapital under forvaltning påvirkes nogenlunde i tråd med den generelle effekt på markeder af denne markedsuro.

NewCaps modpart i den indgåede earn out vedrørende kapitalforvaltning er særlig eksponeret mod de østeuropæiske markeder og deres øvrige aktiviteter er også negativ påvirket heraf. Det er på det foreliggende grundlag opfattelsen, at dette ikke påvirker modpartens evne til at honorere earn out betalinger, udkomme af voldgiftssag m.v.

Afhængig af den fremtidige udvikling må det dog antages, at der er forøgede risici for, at dette kan påvirke modpartens beslutninger om den fortsatte udvikling af den bagvedliggende virksomhed.

Øvrige forhold

NewCap Holding A/S har i februar 2022 modtaget SEK 4,0 mio. i betaling på selskabets anden earn out aftale. Beløbet var indregnet som tilgodehavende pr. 31. december 2021 og således i overensstemmelse med forventningerne hertil. Der udestår nu på denne earn out aftale en betaling for 2022, der forfalder i februar 2023. Beløbet er pr. 31. december 2021 indregnet med SEK 3,3 mio.

Koncernens øvrige udvikling i 1. kvartal 2022, herunder forventningerne til koncernens indtjening, der er omtalt i forbindelse med offentliggørelse af selskabets årsrapport pr. 31. december 2021, er i tråd med de stillede forventninger.

Med venlig hilsen

NewCap Holding A/S

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Steen Christensen

Telefon: +45 2370 5885

Email: info@newcap.dk

Vedhæftet fil

   -- Selskabsmeddelelse 4 2022 
      https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/a974299f-71df-4199-bdbb-ce1c7b47e7ed 
 
 
 

(END) Dow Jones Newswires

May 24, 2022 06:12 ET (10:12 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.

1 Year Newcap Holding A/s Chart

1 Year Newcap Holding A/s Chart

1 Month Newcap Holding A/s Chart

1 Month Newcap Holding A/s Chart
Your Recent History
LSE
0N1I
Newcap Hol..
Register now to watch these stocks streaming on the ADVFN Monitor.

Monitor lets you view up to 110 of your favourite stocks at once and is completely free to use.

Log in to ADVFN
Register Now

By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions

P: V:gb D:20221202 08:40:17