Buy
Sell
Share Name Share Symbol Market Type Share ISIN Share Description
Newcap Holding A/s LSE:0N1I London Ordinary Share DK0010212570 NEWCAP HOLDING ORD SHS
  Price Change % Change Share Price Bid Price Offer Price High Price Low Price Open Price Shares Traded Last Trade
  0.00 0.0% 1.50 0.00 00:00:00
Industry Sector Turnover (m) Profit (m) EPS - Basic PE Ratio Market Cap (m)
- - - - 0

Årsregnskabsmeddelelse 2021

24/03/2022 12:29pm

UK Regulatory (RNS & others)


Newcap Holding A/s (LSE:0N1I)
Historical Stock Chart


From Dec 2021 to Dec 2022

Click Here for more Newcap Holding A/s Charts.
 
TIDMNEWCAP 
 

Selskabsmeddelelse nr. 1 / 2022

24. marts 2022

Årsregnskabsmeddelelse 2021

NewCap Holding A/S's årsrapport offentliggøres hermed.

Koncernen realiserede et resultat af fortsættende aktiviteter på DKK -4,5 mio. og de væsentligste forhold i regnskabsåret har været:

  -- Håndtering af indgåede earn out aftaler, herunder indledning af 
   voldgiftssag om førtidig opgørelse og betaling 
 
  -- Opgørelse og modtagelse af 2. års afdrag på aftale om earn 
   out -- kapitalforvaltning 
 
  -- Afslutning af de retssager og tvister som koncernen har været 
   involveret i 
 
  -- Udbetaling af ekstraordinært udbytte, ca. DKK 31 mio., svarende til 
   DKK 0,25 pr. aktie 

Årets resultat før finansielle poster udgør DKK -6,3 mio. I dette er udgiftsført DKK 1,2 mio. vedrørende den verserende voldgiftssag. Korrigeret herfor er resultat før finansielle poster, DKK -5,2 mio. hvilket er i tråd med de udmeldte forventninger i delårsrapporten pr. 30. juni 2021 om et resultat før finansielle poster i intervallet DKK -4,7 - -5,3 mio., ekskl. omkostninger til voldgiftssag.

Dagsværdi af tilgodehavender fra earn out aftaler er pr. 31. december 2021 opgjort til DKK 53,9 mio., hvoraf DKK 48,6 mio. vedrører earn out aftale fra afledte indtægter fra de kapitalforvaltningsaktiviteter, der er overdraget. Den samlede dagsværdi af earn out aftaler udgør ca. 79% af koncernens egenkapital pr. 31. december 2021, DKK 68,5 mio.

NewCap Holding A/S har I 2021 realiseret et resultat efter skat på DKK -7,8 mio., efter tilbageførsel af valutakursregulering på kapitalandele via totalindkomstopgørelsen på DKK 3,3 mio., mod et resultat på DKK -18,7 mio. i 2020.

Finansielle highlights 2021

  -- Årets resultat før finansielle poster blev et underskud på 
   DKK 6,3 mio., (2020: DKK 2,4) 
 
  -- Der er under finansielle poster indregnet en positiv 
   dagsværdiregulering på tilgodehavender fra earn out aftaler 
   på DKK 2,2 mio., hvoraf DKK 0,3 mio., var indregnet i koncernens 
   delårsrapport pr. 30. juni 2021. 
 
  -- Årets resultat efter skat blev på DKK -7,8 mio. (2020: DKK 
   -18,7), inkl. en negativ tilbageførsel af valutakursregulering, DKK 
   3,2 mio. vedrørende ophørte udenlandske datterselskaber, der er 
   tilbageført via totalindkomstopgørelsen. Netto DKK -4,6 mio. 
   foreslås overført til andre reserver. 
 
  -- Ultimo året udgjorde koncernens egenkapital DKK 68,5 mio. (2019: DKK 
   104,4), efter udlodning af ekstraordinært udbytte på DKK 31 
   mio. Dette svarer til at den indre værdi er 0,54 pr. aktie. 

Voldgiftssag -- Earn out kapitalforvaltningsaktiviteter

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 9 / 2021 af 30. juni 2021, samt som omtalt i halvårsrapport pr. 30. juni 2021, offentliggjort ved selskabsmeddelelse nr. 12 / 2021 -- 27. august 2021, har NewCap Holding A/S indledt voldgiftssag mod modpart i earn out aftale om kapitalforvaltningsaktiviteter om udnyttelse af option på en førtidig opgørelse og betaling.

Voldgiftsretten er nu sammensat og tidsplan er fastsat, og der forventes en afgørelse i maj/juni 2022, hvorefter, der ved medhold, forventes en endelig opgørelse i forlængelse heraf.

Forventninger til 2022

Koncernens primære aktiv er tilgodehavende earn out aftaler fra salg af virksomheder. Som følge af, at koncernen efter afståelsen ikke har indflydelse på de bagvedliggende kundevendte aktiviteter og at dagsværdien af koncernens earn out aftaler påvirkes af udefra kommende forhold, samt købers forretningsførelse, som bestyrelsen ikke har mulighed for at påvirke eller har indflydelse på, har bestyrelsen valgt ikke at udmelde forventninger til koncernens resultat for 2020.

Bestyrelsen har i lighed med 2021 i stedet valgt at foretage en udmelding af forventninger til årets resultat eksklusiv regulering af dagsværdi af earn out aftaler, dvs. resultat før finansielle poster.

Der forventes på dette grundlag et resultat før finansielle poster for hele 2022 i niveauet DKK -2,5 - -3,5 mio.

Fremtiden for NewCap Holding A/S

Såfremt NewCap Holding A/S får medhold i den anlagte voldgiftssag vil bestyrelsen i NewCap Holding A/S i forlængelse af modtagelse af betaling tage stilling til selskabets fremtid, herunder eventuelle likvidation, samt i øvrigt vurdere muligheder for at selskabet kan fortsætte, eventuelt med ændret eller udvidet ejerkreds.

Såfremt NewCap Holding A/S ikke får medhold i den anlagte voldgiftssag, forventer bestyrelsen, at den indgåede earn out aftale om kapitalforvaltningsaktiviteter vil fortsætte uændret.

Udbetaling af udbytte

Det er bestyrelsen i NewCap Holding A/S's målsætning, at selskabets egenkapital bedst muligt kan realiseres for selskabets aktionærer, hvilket i praksis vil ske gennem selskabets overskudslikviditet, herunder fremtidige indbetalinger på earnout aftale.

I forbindelse med offentliggørelse af delårsrapporten pr. 30. juni 2020 oplystes en forventning om fremtidig udbetaling af udbytte på i alt ca. DKK 85-100 mio. for perioden 2020 -- 2022, hvoraf DKK 75 mio. nu er udbetalt i 2020 og 2021, og en forventet udlodning af ekstraordinært udbytte i august/september 2022 efter modtagelse af rate 3, på ca. DKK 20-25 mio.

Såfremt NewCap Holding A/S opnår en førtidig opgørelse og indfrielse af earn out aftale vil bestyrelsen fastlægge en ny plan for udlodning af selskabet egenkapital til selskabets aktionærer.

Såfremt den anlagte voldgiftssag tabes, er det fortsat bestyrelsens forventning, at der kan foretages en udbyttebetaling i august/september 2022. Bestyrelsen vil i givet fald i forlængelse af afslutning af voldgiftssagen tage stilling til størrelsen af en ekstraordinær udlodning.

Afholdelse af generalforsamling

Bestyrelsen forventer at indkalde særskilt til selskabets ordinære generalforsamling, 28. april kl. 10.00, inden fristen herfor.

For en yderligere uddybning af ovenstående henvises til selskabets årsrapport 2021, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside: www.newcap.dk

Med venlig hilsen

Peter Steen Christensen

Direktør og bestyrelsesmedlem

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Steen Christensen

Telefon: +45 8816 3000

E-mail: info@newcap.dk https://www.globenewswire.com/Tracker?data=vg3PncDfoR7uZxpqLuFM_cY-tkiFVsaQcnIO0GIoLcZdEPbmqYsNQKcA4_wTSAlRNhQPKUH2zzAPdYosFUyIag==

Vedhæftede filer

  -- Selskabsmeddelelse 1 2022 
   https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/c092543d-bca1-4791-b72f-6f16ce085361 
 
 
  -- NewCap_AR21 
   https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/259c2ea3-effd-451a-984d-db1622b4caae 
 
 
  -- NewCap-2021-12-31-da 
   https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/f47b3e0e-1727-45c9-9305-0647688259d7 
 
 
 

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2022 08:29 ET (12:29 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.

1 Year Newcap Holding A/s Chart

1 Year Newcap Holding A/s Chart

1 Month Newcap Holding A/s Chart

1 Month Newcap Holding A/s Chart
Your Recent History
LSE
0N1I
Newcap Hol..
Register now to watch these stocks streaming on the ADVFN Monitor.

Monitor lets you view up to 110 of your favourite stocks at once and is completely free to use.

Log in to ADVFN
Register Now

By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions

P: V:gb D:20221206 22:05:33