[ADVERT]
Share Name Share Symbol Market Type Share ISIN Share Description
Alliancebernstein Holding Lp LSE:0S0N London Ordinary Share ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING UNITS
  Price Change % Change Share Price Bid Price Offer Price High Price Low Price Open Price Shares Traded Last Trade
  0.00 0.0% 28.05 0.00 01:00:00
Industry Sector Turnover (m) Profit (m) EPS - Basic PE Ratio Market Cap (m)
- - - - 0

AB "Ignitis grupÄ--" D L Vš ,,lietuvos Nacionalinis Radijas Ir Televizija" Pateiktos Informacijos Apie Ab ,,ignitis Grup " ...

29/12/2020 1:03pm

UK Regulatory (RNS & others)


 
TIDMIGN 
 
 
  2020 m. gruod io 29 d. Vš ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir 
televizija" (toliau -- LRT) garso reporta e skleistoje ir interneto 
svetain je patalpintoje publikacijoje ,,Sočios švent s ,, 
Ignitis grup s" vadovams: dykai gaus akcij u 200 t kstanči eur " 
(toliau kartu -- Publikacija), kurios autorius LRT urnalistas Marius Jok 
baitis, pateikiama informacija apie AB ,,Ignitis grup " moni grup s 
pagrindini vadov ilgalaikio skatinimo akcij opcionais program . 
 
  AB ,,Ignitis grup " (toliau -- ,,Ignitis grup " arba Bendrov ) 
pareiškia, kad nurodytoje Publikacijoje kuriamas klaidingas ir 
šališkas sp dis apie ,,Ignitis grup s" moni grup s pagrindini 
vadov ilgalaikio skatinimo akcij opcionais program . 
 
  ,,Ignitis grup ", siekdama, kad Publikacija neklaidint investuotoj , 
visuomen s ir kit rinkos dalyvi , skelbia Publikacijoje pateikt tikrov s 
neatitinkanči teigini ir informacijos paneigim ir papildomai 
paaiškina d l ,,Ignitis grup " moni grup s pagrindini vadov 
ilgalaikio skatinimo akcij opcionais programos (toliau -- Programa). i 
Programa prad ta rengti, prad jus ruoštis ,,Ignitis grup s" 
pirminiam viešam akcij si lymui (IPO), vertinus ger sias 
listinguojam bendrovi praktikas, kuriomis siekiama suderinti bendrov s 
ir akcinink interesus. Pirm kart apie Program Bendrov viešai 
paskelb š. m. rugs jo 17 d., paskelbus Akcij suteikimo taisykles 
darbuotojams ir vadovams ( 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=tR_F8neipFID1lyUr2IPovBoARgtdKJAB__Eob0zcqKsPYbVoHKqNHRS0biXBiADi2UBaTvQWMq6c-kFg7eZUafolTLlcDfVffCIk081lBN6j_wUy_f8uqWMaITxyrJpyaaD7JdNgpvjv4reI18x7UhNDt0db_-nDPIlgzfuxh8= 
nuoroda), kurios sigaliojo nuo Bendrov s akcij traukimo AB Nasdaq 
Vilnius Oficial j prekybos s raš dienos. Toliau apie Program ,, 
Ignitis grup " paskelb 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=dfJ8QaT8qZCRSVyDoMNJr-0A1xhaTQyVEc3_qdEX1sXSc0HJPwo-M-KNbPvXbAcEQnFv8vy3XCo0KuzBxigcadib0nEjXH8FrBMMplH8BzUDY0pjAIotazgensb5n4rWFJIUSdsJ4yzZaPm4ARjyhUNTNEZzVp-nGTYonT_sBghrEX-Lcoomnmqac7x_jKh6 
gruod io 4 d., apie opcion sutartis su Bendrov s valdybos nariais 
paskelb š. m. 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=-z2YB-b-D4xEYP0HEXP5C5cZ4ZMOEHuSo5QScePLmAr42SfOwjCi472c4FdRMrdFz4xRgf0IOc0-OlB_NClpuiEOcDPjj0fTbutC8wjsdD6aRybh_3XKS_qj7xPpm1CQZA1Nm0UuUbWHqgAsacHwkZcEghDqJSZal_4h5KQxhAT6vzranc8AdhZYqqaTu3Ey 
gruod io 18 d., 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1NPcEDP3e-Hmgtfp2hVkqqU5oWNv_uzHMJZEaBOEJdAVlqmV5jrfUgKkvqFAQCo3oUI4S0-BgXZr1ULwXfHsvY11ZzI_VaZf2mdtHZndEUnzUB0zdVK9I6u9jnfqEun8tmVv-DbLvGqLAB972SrgZ-aCjKsN_oDqWDTtp3lr0WqDFs2bJPKRbKSBQTIr_oN9 
t pači dien Bendrov paskelb ir pagrindini vadov opcion sutartis. 
 
  Publikacijos prad ioje ir pavadinime klaidingai skelbiama, kad ,,Ignitis 
grup " moni grup s vadovai ,,dykai gaus" akcijas, nors iš ties , 
kaip Bendrov skelb anksčiau, sprendim d l akcij suteikimo arba 
nesuteikimo ,,Ignitis grup s" Steb toj taryba priims tik 2024 m. Pa ym 
tina, kad opciono sutartys yra sandoriai d l teis s gyti akcij ateityje 
-- šiuo atveju 2024 m. ir tik pasiekus nustatytus ilgalaikius 
tikslus ir rodiklius. Sudarytos opcion sutartys, kaip skelbta 
ankstesniuose Bendrov s pranešimuose, reiškia, kad vadovams 
suteikiama galimyb gyti akcij , jeigu bus pasiekti 2020-2023 met 
laikotarpio tikslai, kuri pasiekimas bus vertintas 2024 m. Kitaip 
tariant, akcijos b t suteikiamos tik 2024 m., jei 2023 m. pabaigoje 
nustatyti rodikliai b t pasiekti. 
 
  Publikacijoje klaidingai pateikiama informacija d l Bendrov s valdybai 
keliam ilgalaiki tiksl (2020-2023 m.), tiksl pasiekim siejant su 
šios valdybos kadencijos pabaiga. Pa ym tina, kad Programa yra 
skirta Bendrov s veiklos tvarumui ir t stinumui u tikrinti, o ne 
trumpalaikiams rezultatams pasiekti. Jei pasikeitus valdybai strategin 
kryptis keist si ir d l to neb t pasiekti anksčiau kelti tikslai, 
vadovai akcij ne gyt . Taigi, tam, kad b t u tikrinti investuotoj l 
kesčiai, pasiekti Programoje numatyti ilgalaikiai tikslai ir 
prognozuojami rezultatai, reikalingas kryptingas darbas, kuris n ra 
siejamas su valdymo organ kadencijomis. 
 
  Akcij suteikimas vadovams u pasiektus tikslus yra geroji tarptautin 
praktika, taikoma akcij bir ose listinguojamose bendrov se (taikoma 
tokiose energetikos sektoriaus bendrov se, kaip ,,Orsted", ,,Enel", ,, 
Eon" ir t.t.). Geroji patirtis rodo, kad tokia motyvavimo programa u 
tikrina, jog vadov ir akcinink interesai sutapt , didina motyvacij 
siekti ilgalaiki tiksl , taip u tikrinant didesn akcij vert ir gr 
akcininkams. 
 
  Publikacijoje taip pat daug interpretacinio bei vertinamojo pob d io 
išsireiškim , kuriuos Bendrov vertina kaip šališkus 
ir klaidinančius, prieštaraujančius tam, k Bendrov skelb 
per bir teis s akt nustatyta tvarka, kaip faktus atitinkanči ir 
teising informacij investuotojams. ,,Ignitis grup " siekia garantuoti 
investuotoj teisi ir interes apsaug , sudaryti jiems vienodas s lygas 
priimti investicinius sprendimus, u tikrinti, kad investuotojai neb t 
klaidinami, tod l apie Publikacijoje paskelbt klaidinanči 
informacij informuos prie i ros institucijas. 
 
  Daugiau informacijos: 
 
  Art ras Ketlerius 
 
  ,,Ignitis grup s" ryši su visuomene vadovas 
 
  arturas.ketlerius@ignitis.lt 
 
  +370 620 76076 
 
 
 
 

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2020 08:03 ET (13:03 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

1 Year Alliancebernstein Chart

1 Year Alliancebernstein Chart

1 Month Alliancebernstein Chart

1 Month Alliancebernstein Chart
ADVFN Advertorial
Your Recent History
LSE
0S0N
Alliancebe..
Register now to watch these stocks streaming on the ADVFN Monitor.

Monitor lets you view up to 110 of your favourite stocks at once and is completely free to use.

By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions

P: V:gb D:20210919 08:50:11